Spectacular Contemporary Interiors - Decoholic

سبک معاصر درطراحی داخلی دارای چه ویژگی هایی است؟-قسمت اول

سبک معاصر درطراحی داخلی دارای چه ویژگی هایی است؟-قسمت اول سبک معاصر و  سبک مدرن ، دو سبکی هستند که غالباً درطراحی داخلی با هم قابل استفاده هستند. طراحی داخلی به سبک معاصر متفاوت از سبک مدرن است زیرا طراحی را بر اساس اینجا و اکنون توصیف می کند. ...